Zamówienia publiczne (klasyczne i sektorowe) 

ZAMÓWIENIE ZP/8/2017 

„Świadczenie usług nadzoru serwisowego ZSI"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/8/2017 z dnia 16.11.2017

ZAMÓWIENIE ZP/7/2017

"Modernizacja stropodachu budynku nr 2" i "Remont stropodachu budynków nr 5 i 6" na terenie bazy zaplecza technicznego MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/7/2017 z dnia 08.09.2017

SIWZ i załączniki:

SIWZ do ZP/7/2017

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2A - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2B - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 - Projekt umowy

Załącznik nr 8 - Dokumentacje techniczne

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.09.2017

Wybór oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 02.10.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/7/2017 z dnia 09.10.2017

ZAMÓWIENIE ZP/6/2017

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/6/2017 z dnia 19.08.2017

Informacje dodatkowe

Treść ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.08.2017 r. i została opublikowana w dniu 19.08.2017 r.

SIWZ i załączniki:

SIWZ do ZP/6/2017

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - JEDZ

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Wyjaśnienia do SIWZ:

Wyjaśnienia z dnia 29.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/6/2017 z dnia 05.09.2017

Ogłoszenie o wyborze oferty:

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP/6/2017 z dnia 18.09.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/6/2017 z dnia 03.10.2017

ZAMÓWIENIE ZP/5/2017

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych i odebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/5/2017 z dnia 21.06.2017

SIWZ i załączniki:

SIWZ do ZP/5/2017

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - JEDZ

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.07.2017

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.07.2017

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - ZP/5/2017 z dnia 02.08.2017

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/5/2017 z dnia 17.05.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/5/2017 z dnia 31.08.2017

ZAMÓWIENIE ZP/4/2017

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Miejskiej Lubin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/4/2017 z dnia 07.06.2017

ZAMÓWIENIE ZP/3/2017

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubin

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Informacja o zamiarze zawarcia umowy - ZP/3/2017 z dnia 15.05.2017

Informacje dodatkowe

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017 r. pod numerem 2017/S 095-187314.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia - ZP/3/2017 z dnia 02.06.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/3/2017 z dnia 07.06.2017

ZAMÓWIENIE ZP/2/2017

Świadczenie usług porządkowych

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/2/2017 z dnia 15.02.2017

Ogłoszenie o wyborze:

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP/2/2017 z dnia 24.02.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/2/2017 z dnia 15.03.2017

ZAMÓWIENIE ZP/1/2017

Świadczenie usług porządkowych

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - ZP/1/2017 z dnia 25.01.2017

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP/1/2017 z dnia 27.01.2017

Zamówienia publiczne (sektorowe podprogowe)

ZAMÓWIENIE ZSP63/2017

Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/63/2017 z dnia 28.12.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/63/2017 z dnia 24.01.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/63/2017 z dnia 13.02.2018

ZAMÓWIENIE ZSP62/2017

Dostawa wodomierzy oraz elementów systemu odczytów radiowych

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/62/2017 z dnia 21.12.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/62/2017 z dnia 17.01.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/62/2017 z dnia 13.02.2018

ZAMÓWIENIE ZSP60/2017

Odbiór oraz przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 wytwarzanych podczas procesów technologicznych oczyszczania ścieków komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/60/2017 z dnia 29.11.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/60/2017 z dnia 18.12.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/60/2017 z dnia 23.01.2018

ZAMÓWIENIE ZSP58/2017

Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Kasztanowej, Cisowej, Dębowej, Wiązowej, Jarzębinowej, Akacjowej, Jana Pawła II - etap II.

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/58/2017 z dnia 17.11.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/58/2017 z dnia 06.12.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/58/2017 z dnia 20.12.2017

ZAMÓWIENIE ZSP55/2017

Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kisielewskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/55/2017 z dnia 14.11.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/55/2017 z dnia 27.11.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/55/2017 z dnia 13.12.2017

ZAMÓWIENIE ZSP46/2017

Wykonanie rurociągu wody surowej z ujęcia Osiek przebiegającego w rejonie ogródków przy ul. Wrzosowej.

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/46/2017 z dnia 01.08.2017

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/46/2017 z dnia 14.09.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/46/2017 z dnia 02.10.2017

ZAMÓWIENIE ZSP38/2017

Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych za pomocą krótkiego rękawa poliuretanowego

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/38/2017 z dnia 10.07.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/38/2017 z dnia 27.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/38/2017 z dnia 30.08.2017

ZAMÓWIENIE ZSP37/2017

Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/37/2017 z dnia 07.07.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/37/2017 z dnia 27.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/37/2017 z dnia 07.08.2017

ZAMÓWIENIE ZSP34/2017

Dostawa samochodu ciężarowego z zamontowanym na stałe podnośnikiem koszowym

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/34/2017 z dnia 23.06.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/34/2017 z dnia 24.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/34/2017 z dnia 26.07.2017

ZAMÓWIENIE ZSP32/2017

Zakup beczkowozu do przewozu wody pitnej

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/32/2017 z dnia 07.06.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/32/2017 z dnia 03.07.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/32/2017 z dnia 31.07.2017

ZAMÓWIENIE ZSP24/2017

Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wodno - kanalizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/24/2017 z dnia 24.05.2017

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia - ZSP/24/2017 z dnia 29.06.2017

ZAMÓWIENIE ZSP19/2017

Wykonanie przyłączy wody w ul. Tuwima, Reymonta, Norwida

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/19/2017 z dnia 25.04.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/19/2017 z dnia 10.05.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/19/2017 z dnia 25.05.2017

ZAMÓWIENIE ZSP17/2017

Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/17/2017 z dnia 24.04.2017

Ogłoszenie o wyborze - ZSP/17/2017 z dnia 26.05.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/17/2017 z dnia 05.06.2017

ZAMÓWIENIE ZSP10/2017

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do pawilonów handlowych przy ul. Drzymały

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/10/2017 z dnia 21.03.2017

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/10/2017 z dnia 04.04.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/10/2017 z dnia 12.04.2017

ZAMÓWIENIE ZSP9/2017

Bezwykopowa modernizacja kanałów sanitarnych za pomocą długiego rękawa epoksydowego

Ogłoszenie o zamówieniu - ZSP/9/2017 z dnia 06.02.2017

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/9/2017 z dnia 28.02.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZSP/9/2017 z dnia 22.03.2017

ZAMÓWIENIE ZSP3/2017

Modernizacja bezwykopowa sieci wodociągowej dn 600 przy ul. Chocianowskiej - etap I

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/3/2017 z dnia 31.01.2017

Zamówienia publiczne (społeczne podprogowe)

ZAMÓWIENIE ZSP1/2017

Dostawa wodomierzy oraz modułów radiowych

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZSP/1/2017 z dnia 25.01.2017

Zamówienia publiczne (społeczne podprogowe)

ZAMÓWIENIE SZP4/2017

Usługi ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/4/2017 z dnia 20.10.2017

Ogłoszenie o wyborze oferty - SZP/4/2017 z dnia 23.10.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/4/2017 z dnia 04.12.2017

ZAMÓWIENIE SZP3/2017

Świadczenie usług pocztowych

Ogłoszenie o zamówieniu - SZP/3/2017 z dnia 15.09.2017

Ogłoszenie o wyborze oferty - SZP/3/2017 z dnia 29.09.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SZP/3/2017 z dnia 09.10.2017

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 20-08-2018 12:08
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 15-02-2023 14:02
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała

Aktualności