Biuro Obsługi Klienta

pokój 212, telefon: 76 746 80 33

 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę nieruchomości będącej w budowie / pobierz odpowiedni wniosek  F-12
 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / pobierz odpowiedni wniosek od  F-15   do  F-18
 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę  / pobierz odpowiedni wniosek F-13
 • zawieranie umów na odprowadzanie ścieków / pobierz odpowiedni wniosek F-14
 • rozwiązanie umowy / pobierz odpowiedni wniosek  F-19      
 • oświadczenie o stanie odczytu wodomierza / pobierz odpowiedni wniosek F-20
 • przyjmowanie skarg i reklamacji w zakresie świadczonych usług
 • przyjmowanie zgłoszeń montażu i plombowania wodomierzy.

Warunki zawarcia umowy

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zawierana na zasadach określonych w Rozdziale III Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

I Dla nieruchomości będacej w budowie

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz wniosek F-12). Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem robót zanikowych przyłącza wodociągowego, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią (pokój 217, tel. (76) 746 80 68 (66)). Rozliczanie zużycia wody odbywa się na podstawie wskazań wodomierza.

II Dla nowo wybudowanej nieruchomości

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz wniosek od F-15  do F-18) wraz z załącznikami. Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem technicznym przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią (pokój 217, tel. (76) 746 80 68 (66)).

III Zmiana umowy w związku ze: 

 • zmianą właściciela, dzierżawcy lub najemcy - podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz wniosek od F-15  do F-18) wraz z załącznikami,
 • zmianą lub rozszerzeniem funkcji budynku, np. poprzez rozpoczęcie prowadzenia działalności w budynku mieszkalnym - podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz wniosek od  F-15  do  F-18) wraz z załącznikami,
 • zamontowaniem podlicznika do podlewania terenów zielonych w okresie wegetacji - fakt zamontowania podlicznika należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta osobiście (pok. 212) lub telefonicznie pod nr (76) 746 80 33  lub 994. MPWiK Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie montażu podliczników (pobierz formularz zlecenia F-23).

Dział Obsługi Klienta

Komórka rozliczeń, pokój 213, 216, telefon: 76 746 80 36 (37) (38)  ; 76 746 88 99

 • przekazanie odczytów stanów wodomierzy
 • rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców
 • rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących sposobu rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków

Zadaniami związanymi ze sprawami technicznymi niezbędnymi do zawarcia umów o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków zajmuje się Dział Zarządzania Siecią.

Dział Zarządzania Siecią

Inspektor/Specjalista ds. uzgodnień i odbiorów, pokój 217, telefon: 76 746 80 68 (66)

 • wydawanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej / pobierz odpowiedni wniosek F-01 lub F-02 
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej / pobierz odpowiedni wniosek F-03
 • uzgadnianie tras projektowanych sieci gazowych, cieplnych, teletechnicznych, energetycznych, kanalizacji deszczowej i lokalizacji nowo projektowanych obiektów w zakresie kolizji z uzbrojeniem wodno-kanalizacyjnym
 • aktualizacja przebiegu uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego stanowiącego własność MPWiK Sp. z o.o.
 • odbiory zanikowe (przed zasypaniem uzbrojenia) przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej - iwestor zgłasza rozpoczęcie robót / pobierz odpowiedni formularz F-04
 • odbiory techniczne (końcowe) przyłączy wodno-kanalizacyjnych / pobierz odpowiedni wniosek F-06
 • prowadzenie zasobu dokumentacji projektowych i odbiorowych

Specjalista ds. technicznych, pokój 218,  telefon: 76 746 80 67

 • prowadzenie mapy numerycznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • aktualizacja mapy numerycznej o nowo zrealizowane sieci i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne – powykonawcza inwentaryzacja cyfrowa (plik MicroStation dgn, AutoCAD dxf lub dwg albo ESRI Shapefile i plik tekstowy z kompletem trzech współrzędnych) oraz szkic geodezyjny uzbrojenia wod-kan zgłaszanego do odbioru .

Dokumenty do pobrania

 • Formularz F-01 / Wniosek o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej dla obiektów mieszkalnych jedno- lub wielorodzinnych”
 • Formularz F-02 / Wniosek o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej dla obiektów handlowych, usługowych, produkcyjnych
 • Formularz F-03 / Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego
 • Formularz F-04 / Zgłoszenie rozpoczęcia robót 
 • Formularz F-06 / Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego kanalizacji sanitarnej
 • Formularz F-08 / Wniosek o wydanie technicznych warunków do projektowania sieci”
 • Formularz F-10 / Zlecenie na wykonanie wpięcia do sieci wodociągowej 
 • Formularz F-11 / Zlecenie na wykonanie monitoringu sieci/przyłącza kanalizacyjnego
 • Formularz F-12 / Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę do nieruchomości będącej w budowie
 • Formularz F-13 / Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
 • Formularz F-14 / Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków
 • Formularz F-15/ Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla budynku jednorodzinnego / wielorodzinnego
 • Formularz F-16 / Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla budynku wielorodzinnego dla wspólnoty mieszkaniowej
 • Formularz F-17 / Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla lokalu w budynku  wielorodzinnym
 • Formularz F-18 / Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dotyczący osób fizycznych lub podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą
 • Formularz F-19 / Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
 • Formularz F-20 / Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza
 • Formularz F-23/ Zlecenie na wykonanie usługi
 • Formularz F-26 / Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości do wniosku o wydanie technicznych warunków podłączenia
 • Formularz F-27 / Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
 • Formularz F-28 / Upoważnienie dla projektanta
 • Formularz F-29 / Oświadczenie służebność dla proj. sieci
 • Formularz F-30 / Oświadczenie wejście na działkę z proj.