Biuro Obsługi Klienta

 

pokój 212, telefon: 76 746 80 33, e-mail: j.mazur@mpwik.lubin.pl

 

 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę nieruchomości będącej w budowie / pobierz wniosek P-01;
 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków / pobierz wniosek P-01;
 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym / pobierz wniosek P-02;
 • rozwiązanie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków / pobierz wniosek P-03;
 • oświadczenie o stanie odczytu wodomierza / pobierz wniosek P-04;
 • oświadczenie Właściciela lub Zarządcy budynku wielolokalowego / pobierz wniosek P-05
 • przyjmowanie skarg i reklamacji w zakresie świadczonych przez przedsiębiorstwo usług;
 • przyjmowanie zgłoszeń montażu i plombowania wodomierzy;
 • przyjmowanie zleceń na świadczone przez przedsiębiorstwo usługi;
 • zgłaszanie montażu podlicznika do podlewania terenów zielonych w celu dokonania jego zaplombowania przez służby techniczne przedsiębiorstwa;
 • przyjmowanie zgłoszeń od odbiorców o zamontowaniu podlicznika do podlewania terenów zielonych - fakt zamontowania podlicznika należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta osobiście (pok. 212) lub telefonicznie pod nr (76) 746 80 33 , Dział Eksploatacji Sieci nr tel. (76) 746 80 87 lub 994.

MPWiK Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie montażu podliczników, w tym podliczników z modułem radiowym (pobierz formularz Z-02).

 

Zadaniami związanymi ze sprawami niezbędnymi do zawarcia umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zajmuje się Dział Obsługi Klienta.

Dział Umów - warunki zawierania umów

Pokój 215, telefon: 76 746 80 34 (35), e-mail: a.matyas@mpwik.lubin.pl; m.onyskow@mpwik.lubin.pl

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na zasadach określonych w Rozdziale III Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Art. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.).

I Dla nieruchomości będącej w budowie

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz formularz P-01) wraz z załącznikami. Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem robót zanikowych przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią (pokój 217, tel. (76) 746 80 68 (66)). Rozliczanie zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie wskazań wodomierza.

II Dla nowo wybudowanej nieruchomości

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz formularz P-01) wraz z załącznikami. Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem technicznym przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią (pokój 217, tel. (76) 746 80 68 (66)).

 

III  Dla osoby korzystającej z lokalu w nowo wybudowanym budynku wielolokalowym

Zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym jest możliwe po złożeniu przez  Właściciela lub Zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, co jest zgodne z  warunkami ujętymi w Art. 6  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.).

Warunki zawarcia umowy – krok po kroku:

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie przez Właściciela lub Zarządcę budynku wielolokalowego wniosku (pobierz formularz P-02) wraz z załącznikami tj.: oświadczeniem o stanie odczytu wodomierza (pobierz formularz P-04) oraz oświadczeniem Właściciela lub Zarządcy budynku wielolokalowego o zachowaniu warunków Art. 6 i 6a Ustawy (pobierz formularz P-05) wraz z notatką służbową dotyczącą sposobu przerwania dostarczania wody (pobierz formularz N-01), którą należy sporządzić w obecności służb technicznych Działu Eksploatacji Sieci (pokój 211, tel. (76) 746 80 82)

IV Zmiana warunków umowy i jej zawarcie następuje w sytuacji:

 • zmiany właściciela, dzierżawcy lub najemcy nieruchomości - podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz formularz P-01) wraz z załącznikami,
 • zmiany właściciela, dzierżawcy lub najemcy lokalu w budynku wielolokalowym - podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz formularz P-02) wraz z załącznikiem (pobierz formularz P-04),
 • zmiany przebiegu przyłączy wodociągowych i/ lub kanalizacji sanitarnej - podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz formularz P-01) wraz z załącznikami,

V Warunki rozwiązania umowy

Podstawą do rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków przez Odbiorcę usług jest złożenie wniosku o rozwiązanie umowy (pobierz formularz P-03)


Dział rozliczeń – wystawianie faktur za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
pokój 216 i 218, telefon: 76 746 80 36 (37) (38) ; 76 746 88 99, d.kot@mpwik.lubin.pl; a.baranski@mpwik.lubin.pl; j.potocka@mpwik.lubin.pl; m.fijolek@mpwik.lubin.pl

 • przyjmowanie zgłoszeń od odbiorców oraz odczytywaczy wodomierzy o stanach odczytów wodomierzy;
 • wystawianie faktur, korekt faktur, duplikatów faktur za zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców usług;
 • przyjmowanie skarg i interwencji od odbiorców dotyczących rozliczenia na fakturach zużycia wody i/ lub odprowadzonych ścieków.

 

Zadaniami związanymi ze sprawami technicznymi niezbędnymi do zawarcia umów o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków zajmuje się Dział Zarządzania Siecią.

Dział Zarządzania Siecią

Specjalista ds. uzgodnień i odbiorów, pokój 217, telefon: 76 746 80 66 , e-mail: i.urban@mpwik.lubin.pl

 

 • informowanie o możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla nieruchomości na wniosek osoby zainteresowanej / pobierz odpowiedni wniosek W-01,
 • wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej / pobierz odpowiedni wniosek W-02 lub W-03,
 • wydawanie tymczasowych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  dla placu budowy / pobierz odpowiedni wniosek W-04,
 • wydawanie warunków technicznych do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla inwestorów zewnętrznych / pobierz odpowiedni wniosek W-05,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej / pobierz odpowiedni wniosek W-06,
 • uzgadnianie tras projektowanych sieci gazowych, cieplnych, teletechnicznych, energetycznych, kanalizacji deszczowej i lokalizacji nowo projektowanych obiektów w zakresie kolizji z uzbrojeniem wodno-kanalizacyjnym,
 • aktualizacja przebiegu uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego stanowiącego własność MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie,
 • odbiory zanikowe (przed zasypaniem uzbrojenia) przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej - inwestor zgłasza rozpoczęcie robót / pobierz odpowiedni formularz W-08,
 • odbiory techniczne (końcowe) przyłączy wodno-kanalizacyjnych / pobierz odpowiedni wniosek W-09,
 • prowadzenie zasobu dokumentacji projektowych i odbiorowych.

Specjalista ds. technicznych, pokój 213, telefon: 76 746 80 67, e-mail: a.peplonska@mpwik.lubin.pl

 • prowadzenie mapy numerycznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • aktualizacja mapy numerycznej o nowo zrealizowane sieci i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne – powykonawcza inwentaryzacja cyfrowa (plik MicroStation dgn, AutoCAD dxf lub dwg albo ESRI Shapefile i plik tekstowy z kompletem trzech współrzędnych) oraz szkic geodezyjny uzbrojenia wod-kan zgłaszanego do odbioru .

Dokumenty do pobrania

 • Formularz W-01 / Wniosek o podanie informacji o możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 • Formularz W-02 / Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych
 • Formularz W-03 / Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków niemieszkalnych
 • Formularz W-04 / Wniosek o wydanie tymczasowych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej placu budowy
 • Formularz W-05 / Wniosek o wydanie warunków technicznych do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • Formularz W-06 / Wniosek o uzgodnienie projektu/rozwiązań projektowych sieci lub przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Formularz W-07 / Upoważnienie
 • Formularz W-08 / Zgłoszenie rozpoczęcia robót
 • Formularz W-09 / Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego kanalizacji sanitarnej
 • Formularz W-10 / Oświadczenie w sprawie ustanowienia służebność przesyłu
 • Formularz W-11 / Oświadczenie w sprawie umieszczenia przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Formularz P-01 / Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków
 • Formularz P-02 / Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym
 • Formularz P-03 / Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
 • Formularz P-04 / Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza
 • Formularz P-05 / Oświadczenie Właściciela lub Zarządcy budynku wielolokalowego
 • Formularz N-01 / notatka służbowa – sposób przerwania dostarczania wody do lokalu oraz do punktów czerpalnych w budynku wielolokalowym
 • Formularz Z-01 / Zlecenie na wykonanie monitoringu sieci lub przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • Formularz Z-02 / Zlecenie na wykonanie usługi
 • Wzór M-01 / Wzór załącznika do wniosku W-02 i W-03
 • Wzór M-02 / Wzór załącznika do wniosku W-02 i W-03

Aktualności