Biuro Obsługi Klienta

 

pokój 212, telefon: 76 746 80 33

 

 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę nieruchomości będącej w budowie / pobierz wniosek P-01;
 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków / pobierz wniosek P-01;
 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym / pobierz wniosek P-02;
 • rozwiązanie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków / pobierz wniosek P-03;
 • oświadczenie o stanie odczytu wodomierza / pobierz wniosek P-04;
 • oświadczenie Właściciela lub Zarządcy budynku wielolokalowego / pobierz wniosek P-05
 • przyjmowanie skarg i reklamacji w zakresie świadczonych przez przedsiębiorstwo usług;
 • przyjmowanie zgłoszeń montażu i plombowania wodomierzy;
 • przyjmowanie zleceń na świadczone przez przedsiębiorstwo usługi;
 • zgłaszanie montażu podlicznika do podlewania terenów zielonych w celu dokonania jego zaplombowania przez służby techniczne przedsiębiorstwa;
 • przyjmowanie zgłoszeń od odbiorców o zamontowaniu podlicznika do podlewania terenów zielonych - fakt zamontowania podlicznika należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta osobiście (pok. 212) lub telefonicznie pod nr (76) 746 80 33 , 517 151 695 lub 994.

MPWiK Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie montażu podliczników, w tym podliczników z modułem radiowym (pobierz formularz Z-02).

 

Zadaniami związanymi ze sprawami niezbędnymi do zawarcia umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zajmuje się Dział Obsługi Klienta.

Dział Umów - warunki zawierania umów

Pokój 215, telefon: 76 746 80 34 (35)

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na zasadach określonych w Rozdziale III Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Art. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.).

I Dla nieruchomości będącej w budowie

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz formularz P-01) wraz z załącznikami. Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem robót zanikowych przyłącza wodociągowego, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią (pokój 217, tel. (76) 746 80 68 (66)). Rozliczanie zużycia wody odbywa się na podstawie wskazań wodomierza.

II Dla nowo wybudowanej nieruchomości

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz formularz P-01) wraz z załącznikami. Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem technicznym przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią (pokój 217, tel. (76) 746 80 68 (66)).

 

III  Dla osoby korzystającej z lokalu w nowo wybudowanym budynku wielolokalowym

Zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym jest możliwe po złożeniu przez  Właściciela lub Zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, co jest zgodne z  warunkami ujętymi w Art. 6  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.).

Warunki zawarcia umowy – krok po kroku:

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie przez Właściciela lub Zarządcę budynku wielolokalowego wniosku (pobierz formularz P-02) wraz z załącznikami tj.: oświadczeniem o stanie odczytu wodomierza (pobierz formularz P-04) oraz oświadczeniem Właściciela lub Zarządcy budynku wielolokalowego o zachowaniu warunków Art. 6 i 6a Ustawy (pobierz formularz P-05) wraz z notatką służbową dotyczącą sposobu przerwania dostarczania wody (pobierz formularz N-01), którą należy sporządzić w obecności służb technicznych Działu Eksploatacji Sieci (pokój 211, tel. (76) 746 80 82)

IV Zmiana warunków umowy i jej zawarcie następuje w sytuacji:

 • zmiany właściciela, dzierżawcy lub najemcy nieruchomości - podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz formularz P-01) wraz z załącznikami,
 • zmiany właściciela, dzierżawcy lub najemcy lokalu w budynku wielolokalowym - podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz formularz P-02) wraz z załącznikiem (pobierz formularz P-04),
 • zmiany przebiegu przyłączy wodociągowych i/ lub kanalizacji sanitarnej - podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz formularz P-01) wraz z załącznikami,

V Warunki rozwiązania umowy

Podstawą do rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków przez Odbiorcę usług jest złożenie wniosku o rozwiązanie umowy (pobierz formularz P-03)


Dział rozliczeń – wystawianie faktur za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
pokój 216 i 218, telefon: 76 746 80 36 (37) (38) ; 76 746 88 99

 • przyjmowanie zgłoszeń od odbiorców oraz odczytywaczy wodomierzy o stanach odczytów wodomierzy;
 • wystawianie faktur, korekt faktur, duplikatów faktur za zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców usług;
 • przyjmowanie skarg i interwencji od odbiorców dotyczących rozliczenia na fakturach zużycia wody i/ lub odprowadzonych ścieków.

 

Zadaniami związanymi ze sprawami technicznymi niezbędnymi do zawarcia umów o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków zajmuje się Dział Zarządzania Siecią.

Dział Zarządzania Siecią

Specjalista ds. uzgodnień i odbiorów, pokój 217, telefon: 76 746 80 66 , e-mail: i.urban@mpwik.lubin.pl

 

 • informowanie o możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla nieruchomości na wniosek osoby zainteresowanej / pobierz odpowiedni wniosek W-01,
 • wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej / pobierz odpowiedni wniosek W-02 lub W-03,
 • wydawanie tymczasowych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  dla placu budowy / pobierz odpowiedni wniosek W-04,
 • wydawanie warunków technicznych do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla inwestorów zewnętrznych / pobierz odpowiedni wniosek W-05,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej / pobierz odpowiedni wniosek W-06,
 • uzgadnianie tras projektowanych sieci gazowych, cieplnych, teletechnicznych, energetycznych, kanalizacji deszczowej i lokalizacji nowo projektowanych obiektów w zakresie kolizji z uzbrojeniem wodno-kanalizacyjnym,
 • aktualizacja przebiegu uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego stanowiącego własność MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie,
 • odbiory zanikowe (przed zasypaniem uzbrojenia) przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej - inwestor zgłasza rozpoczęcie robót / pobierz odpowiedni formularz W-08,
 • odbiory techniczne (końcowe) przyłączy wodno-kanalizacyjnych / pobierz odpowiedni wniosek W-09,
 • prowadzenie zasobu dokumentacji projektowych i odbiorowych.

Specjalista ds. technicznych, pokój 213, telefon: 76 746 80 67, e-mail: a.peplonska@mpwik.lubin.pl

 • prowadzenie mapy numerycznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • aktualizacja mapy numerycznej o nowo zrealizowane sieci i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne – powykonawcza inwentaryzacja cyfrowa (plik MicroStation dgn, AutoCAD dxf lub dwg albo ESRI Shapefile i plik tekstowy z kompletem trzech współrzędnych) oraz szkic geodezyjny uzbrojenia wod-kan zgłaszanego do odbioru .

Dokumenty do pobrania

 • Formularz W-01 / Wniosek o podanie informacji o możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 • Formularz W-02 / Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych
 • Formularz W-03 / Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków niemieszkalnych
 • Formularz W-04 / Wniosek o wydanie tymczasowych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej placu budowy
 • Formularz W-05 / Wniosek o wydanie warunków technicznych do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • Formularz W-06 / Wniosek o uzgodnienie projektu/rozwiązań projektowych sieci lub przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Formularz W-07 / Upoważnienie
 • Formularz W-08 / Zgłoszenie rozpoczęcia robót
 • Formularz W-09 / Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego kanalizacji sanitarnej
 • Formularz W-10 / Oświadczenie w sprawie ustanowienia służebność przesyłu
 • Formularz W-11 / Oświadczenie w sprawie umieszczenia przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Formularz P-01 / Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków
 • Formularz P-02 / Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym
 • Formularz P-03 / Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
 • Formularz P-04 / Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza
 • Formularz P-05 / Oświadczenie Właściciela lub Zarządcy budynku wielolokalowego
 • Formularz N-01 / notatka służbowa – sposób przerwania dostarczania wody do lokalu oraz do punktów czerpalnych w budynku wielolokalowym
 • Formularz Z-01 / Zlecenie na wykonanie monitoringu sieci lub przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • Formularz Z-02 / Zlecenie na wykonanie usługi