Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji:

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”.W związku z tym przekazujemy Państwu następujące informacje:

I. Administrator
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, 59 300 Lubin, tel. 76 746 80 01, mpwik@mpwik.lubin.pl, zwany dalej „Administratorem”

II. Przetwarzania danych osobowych
W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych Administrator dba o to, aby przetwarzanie następowało na podstawie wynikającej bezpośrednio z RODO lub odpowiednich przepisów prawa krajowego. 
W zależności od charakteru i celu przetwarzania danych osobowych przetwarzanie danych osobowych będzie następować na podstawie zgody udzielonej w zainicjowanym przez Pana/Panią procesie rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających w szczególności z przepisów ustawy – Kodeks pracy oraz w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak jego uprawnienia i roszczenia wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu, gdy przetwarzanie niezbędne będzie do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, w tym także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, także roszczeń związanych z realizacją umów oraz przez okres wymagany przepisami prawa. 
W przypadkach określonych prawem możemy być zobligowani do przekazania Państwa danych odpowiednim organom lub podmiotom, które mają do tego tytuł prawny.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

III. Przekazywanie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom (odbiorcom danych), które w imieniu Administratora wykonują niektóre czynności przetwarzania (np. obsługują nasze systemy informatyczne, prowadzą obsługę kadrową). Z podmiotami takimi Administrator zawiera odpowiednie umowy a udostępniane im dane nie mogą być wykorzystywane na ich własne potrzeby lub w sposób, który nie został przez nas zaaprobowany. 

IV. Uprawnienia
Na zasadach i trybie określonym w RODO oraz przepisach prawa krajowego posiada Pani/Pan prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, 
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przeniesienia danych osobowych.

Uprawnienia powyższe przysługują Pani/Panu również w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z prowadzonym na podstawie przepisów Kodeksu pracy monitoringiem. Informacje dotyczące monitoringu będą przekazywane odrębnie.
Mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody, jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych.
Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym, prosimy o umieszczanie w przesyłanych aplikacjach (lub CV) klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, 59 300 Lubin, tel. 76 746 80 01, zawartych w zgłoszeniu w celach przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze. zm..). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania usunięcia swoich danych z wszelkich nośników administratora danych. Przyjmuję także do wiadomości, że podanie moich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a dane nie będą udostępnianie innym podmiotom. Mam świadomość, ze żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie bez powyższej klauzuli nie będzie rozpatrywane.

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski 
Data wytworzenia: 10-04-2010 
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski 
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:12 
Zaktualizowal(a): Robert Palica 
Ostatnia aktualizacja: 23-05-2018 10:07

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 31-07-2018 12:07
Zaktualizował(a)

Aktualności