Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników - jest najwyższą władzą w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, to organ uchwałodawczy, którego decyzje są nadrzędne w stosunku do pozostałych organów spółki.

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski 
Data wytworzenia: 10-04-2010 
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski 
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:09 
Zaktualizowal(a): Dariusz Oświeczyński 
Ostatnia aktualizacja: 01-06-2018 14:21

Rada nadzorcza

Przewodniczący RN - Andrzej Pudełko
Zastępca Przewodniczącego RN - Piotr Midziak
Członek RN - Ryszard Lech
Członek RN - Wojciech Malcher
Członek RN - Marek Obrębalski

Rada nadzorcza, jako organ kontroli i nadzoru czuwa nad realizacją celów Spółki, określonych w Akcie założycielskim oraz uchwałach wspólników; dokonuje bieżącej kontroli wyników ekonomiczno-finansowych i nadzoruje Spółkę we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. 

Do kompetencji Rady nadzorczej należy:

 • sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki związaną z prowadzeniem jej Przedsiębiorstwa;
 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Z wyników oceny Rada nadzorcza sporządza sprawozdanie, które składa Zgromadzeniu Wspólników;
 • składanie Zgromadzeniu wspólników sprawozdań z przeprowadzonych kontroli Spółki;
 • przedkładanie Zgromadzeniu wspólników wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz przedkładanie zaopiniowanych wniosków Zgromadzeniu wspólników;
 • ustalanie kwoty, do wysokości, której Zarząd może zaciągać zobowiązania i rozporządzać majątkiem, bez uprzedniej zgody Rady nadzorczej;
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 • zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz uchwalanie kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów jej działania;
 • przedkładanie Zgromadzeniu wspólników wniosków w sprawie tworzenia funduszy celowych Spółki;
 • ustalanie na wniosek Zarządu ogólnych warunków świadczenia usług przez przedsiębiorstwo spółki, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej;
 • ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
 • reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a członkami Zarządu, w tym związanych ze stosunkiem pracy;
 • uchwalanie Regulaminu Rady nadzorczej;
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i reprezentowanie Spółki w tych sporach;
 • opiniowanie innych wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie wspólników;
 • decydowanie o przystąpieniu Spółki do stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych;
 • powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki;
 • delegowanie członka lub członków Rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, przy czym na czas delegacji zawieszeniu ulegają prawa członka Rady nadzorczej;
 • wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie majątkiem przez Zarząd, powyżej kwoty ustalonej przez Radę nadzorczą;
 • zatwierdzanie struktury i regulaminu organizacyjnego Spółki;
 • wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości;
 • dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki;

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski 
Data wytworzenia: 10-04-2010 
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski 
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:10 
Zaktualizowal(a): Robert Palica 
Ostatnia aktualizacja: 27-04-2018 14:43

Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym wobec uchwał Zgromadzenia wspólników, jest uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania. 

Skład Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie:
Prezes Zarządu - Ryszard Zubko

Decyzje podejmowane przez Zarząd mogą mieć charakter postanowienia zawartego w treści protokołu posiedzenia Zarządu lub decyzji wyrażonej w formie uchwały. 

Uchwały Zarządu Spółki wymagają następujące sprawy:

 • przyjęcie projektu wieloletniego działania Spółki,
 • przyjęcie rocznych planów działania oraz planów finansowych Spółki,
 • przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sposób podziału zysku lub pokrycia straty,
 • zaciąganie zobowiązań i rozporządzenie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej kwotę ustaloną przez Radę Nadzorczą,
 • wniosków Zarządu przedkładanych Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników.

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski 
Data wytworzenia: 10-04-2010 
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski 
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:11 
Zaktualizowal(a): Robert Palica 
Ostatnia aktualizacja: 01-02-2017 09:06

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 28-09-2021 08:09
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała

Aktualności