Regulacje wewnętrzne i akty prawne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. 

o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180)

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328)