Wnioski i skargi Klientów wnosić można w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną). 

Należy je kierować na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie 
59-300 Lubin
ul. Rzeźnicza 1
tel.: 76 746 80 01 /faks: 76 746 80 05 
e-mail: mpwik@mpwik.lubin.pl


Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia sprawy do Spółki. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku przez Spółkę, stosuje się przepisy art. 36-38 k.p.a.

Podstawowe informacje dotyczące zawierania umów na dostawę wody i odbiór ścieków:

Dział Zarządzania Siecią

Dział zajmuje się:

 • wydawaniem technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
 • uzgadnianiem dokumentacji projektowej na sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej;
 • uzgadnianiem tras projektowanych sieci gazowych, cieplnych, teletechnicznych, energetycznych, kanalizacji deszczowej i lokalizacji nowo projektowanych obiektów;
 • w zakresie kolizji z uzbrojeniem wodno-kanalizacyjnym;
 • aktualizacją przebiegu uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego stanowiącego własność MPWiK Sp. z o.o.;
 • odbiorem technicznych sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz podejść wodomierzowych na połączeniach z instalacją wewnętrzną;
 • odbiorem końcowym sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
 • prowadzeniem zasobu dokumentacji projektowych i odbiorowych;
 • prowadzeniem mapy cyfrowej uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

Powyższe sprawy załatwiają:

Jolanta Pajdowska - Kierownik Działu Zarządzania Siecią
tel.: 76 746 80 65

Iwnona Urban - Specjalista ds. uzgodnień i odbiorów
tel.: 76 746 80 66, 502-862-296

Anna Pepłońska - Specjalista ds. technicznych
tel.: 76 746 80 67

Natalia Wołkowska - Żyła - Inspektor ds. uzgodnień i odbiorów
tel.: 76 746 80 68, 693-663-504 

Dział Obsługi Klienta

Dział zajmuje się:

 • zawieraniem umów na dostawę wody do celów budowy;
 • zawieraniem umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę;
 • zawieranie umów na odprowadzanie ścieków.

Powyższe sprawy załatwiają:

Barbara Kostecka - Kierownik Działu Obsługi Klienta
tel.: 76 746 80 32

Justyna Mazur - Inspektor ds. obsługi klienta
tel. 76 746 80 34

Anna Matyas - Specjalista ds. umów
tel.: 76 746 80 35

Magdalena Onyśków - Inspektor ds. obsługi klienta
tel.: 76 746 80 33

Dział zajmuje się również:

 • wykonywaniem odczytów stanów wodomierzy
 • rozliczaniem zużycia wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych oraz innych odbiorców
 • rozpatrywaniem skarg i interwencji dotyczących sposobu rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków

Powyższe sprawy załatwiają:

Zbigniew Barański - Specjalista ds. rozliczeń
tel.: 76 746 80 38

Lidia Dziubyna - Inspektor ds. rozliczeń
tel.: 76 746 80 37

Danuta Kot - Inspektor ds. rozliczeń
tel.: 76 746 80 36

Warunki zawarcia umowy

Dla obiektu będącego w trakcie budowy

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku. Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem technicznym przyłącza wodociągowego, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią. 

Rozliczanie zużycia wody odbywa się na podstawie wskazań wodomierza. W przypadku braku możliwości zamontowania wodomierza ze względu na niewystarczające zaawansowanie robót budowlanych (brak możliwości zabezpieczenia licznika przed uszkodzeniem lub kradzieżą) dopuszcza się rozliczanie na podstawie umownego ryczałtu (10 m3/miesiąc).

Dla nowowybudowanego obiektu 

Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku wraz z załącznikami. Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem końcowym przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią.

Zmiana umowy w związku ze:

 • zmianą właściciela, dzierżawcy lub najemcy Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku wraz z załącznikami
 • zmianą lub rozszerzeniem funkcji budynku, np. poprzez rozpoczęcie prowadzenia działalności w budynku mieszkalnym Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku
 • zamontowaniem podlicznika do podlewania terenów zielonych (okres rozliczeń od 15 kwietnia do 15 września)

Fakt zamontowania podlicznika należy zgłosić do Działu Eksploatacji Sieci osobiście w pokoju 209 lub telefonicznie pod nr 76 746-80-80, 994. MPWiK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie montażu podliczników. 

Umowa na zaopatrzenie wody i/lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na zasadach określonych w:

 • Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.
 • Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zapoznaj się z Regulaminem

Dokumenty do pobrania

 • Formularz W-01 / Wniosek o podanie informacji o możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 • Formularz W-02 / Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych
 • Formularz W-03 / Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków niemieszkalnych
 • Formularz W-04 / Wniosek o wydanie tymczasowych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej placu budowy
 • Formularz W-05 / Wniosek o wydanie warunków technicznych do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • Formularz W-06 / Wniosek o uzgodnienie projektu/rozwiązań projektowych sieci lub przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Formularz W-07 / Upoważnienie
 • Formularz W-08 / Zgłoszenie rozpoczęcia robót
 • Formularz W-09 / Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego kanalizacji sanitarnej
 • Formularz W-10 / Oświadczenie w sprawie ustanowienia służebność przesyłu
 • Formularz W-11 / Oświadczenie w sprawie umieszczenia przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Formularz P-01 / Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków
 • Formularz P-02 / Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym
 • Formularz P-03 / Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
 • Formularz P-04 / Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza
 • Formularz P-05 / Oświadczenie Właściciela lub Zarządcy budynku wielolokalowego
 • Formularz N-01 / notatka służbowa – sposób przerwania dostarczania wody do lokalu oraz do punktów czerpalnych w budynku wielolokalowym
 • Formularz Z-01 / Zlecenie na wykonanie monitoringu sieci lub przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • Formularz Z-02 / Zlecenie na wykonanie usługi
 • Wzór M-01 / Wzór załącznika do wniosku W-02 i W-03
 • Wzór M-02 / Wzór załącznika do wniosku W-02 i W-03

Wyciąg z Rejestru Zmian

Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski 
Data wytworzenia: 10-04-2010 
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski 
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:13 
Zaktualizowal(a): Robert Palica 
Ostatnia aktualizacja: 12-07-2018 11:10

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia 17-07-2018 11:07
Autor dokumentu Administrator MPWiK
Ostatnia aktualizacja 18-05-2021 07:05
Zaktualizował(a) Łukasz Spychała

Aktualności