Sposób przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 1. Złożenie przez Klienta pisemnego wniosku o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (TWP) na formularzu F-01, F-02 lub F-02.1 . Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową i dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oraz, w przypadku składania wniosku przez podmiot inny niż inwestor, stosowne upoważnienie. 
 2. Wydanie przez Dział Zarządzania Siecią technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Wydanie TWP następuje w terminie do 30 dni od złożenia wniosku. Na podstawie otrzymanych warunków należy opracować dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta i uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.
 3. Złożenie przez Klienta wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego (PB) na formularzu F-03
 4. Uzgodnienie przez Dział Zarządzania Siecią projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Uzgodnienie następuje w terminie do 21 dni od złożenia wniosku z prawidłowo wykonaną dokumentacją projektową.
 5. Złożenie przez Klienta w na minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac zgłoszenia o rozpoczęciu robót (formularz F-04) przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wykonywanego przez uprawniony podmiot. Złożenie przez Klienta zlecenia na wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej (formularz F-10) oraz zlecenia na wykonanie monitoringu przyłącza kanalizacyjnego (formularz F-11). Klient zobowiązany jest wykonać badanie bakteriologiczne wody z przyłącza wpinanego do sieci miejskiej oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych przyłączy (pomiar geodezyjny musi być wykonany przez uprawnionego geodetę przed zasypaniem przyłączy). 
 6. Dokonanie odbioru i przygotowanie protokołu odbioru robót zanikowych przez Dział Zarządzania Siecią.
 7. Przed rozpoczęciem poboru wody do nieruchomości będącej w budowie Klient zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę nieruchomości będącej w budowie (formularz F-12). 
 8. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i rozliczanie Odbiorcy.
 9. Przed rozpoczęciem odprowadzania ścieków sanitarnych z nieruchomości Klient zobowiązany jest zgłosić przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne do odbioru technicznego (formularz F-04). Do wniosku należy załączyć m.in. inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy w formie analogowej, cyfrowej i szkic – wersję cyfrową można przesłać na adres a.peplonska@mpwik.lubin.pl lub i.urban@mpwik.lubin.pl albo dostarczyć osobiście na płycie. 
 10. Wykonanie odbioru i przygotowanie protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego przez Dział Zarządzania Siecią.
 11. Przed rozpoczęciem odprowadzania ścieków sanitarnych z obiektu Klient zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (formularz od  F-15 od F-18 w pokoju nr 212).
 12. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i rozliczanie Odbiorcy usług.

 Wnioski, zgłoszenia i zlecenia należy składać w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 212).