Sposób przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 1. Złożenie przez Klienta pisemnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej na formularzu W-02 lub W-03 . Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów uzbrojenia terenu (załącznik jest obowiązkowy dla kompletności wniosku. W przypadku składania wniosku przez podmiot inny niż inwestor należy dołączyć stosowne upoważnienie (formularz W-06).
 2. Wydanie przez Dział Zarządzania Siecią warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej następuje w terminie do 21 dni od złożenia kompletnego wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, natomiast w pozostałych przypadkach w terminie do 45 dni. Na podstawie otrzymanych warunków należy opracować dokumentację wykonaną przez uprawnionego projektanta i uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.
 3. Złożenie przez Klienta wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego/rozwiązań projektowych na formularzu W-06.
 4. Uzgodnienie przez Dział Zarządzania Siecią projektu budowlanego/rozwiązań projektowych przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej. Uzgodnienie następuje w terminie do 21 dni od złożenia wniosku z prawidłowo wykonaną dokumentacją.
 5. Złożenie przez Klienta na minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac zgłoszenia o rozpoczęciu robót (formularz W-08) przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej wykonywanego przez uprawniony podmiot. Złożenie zlecenia na wykonanie monitoringu sieci lub przyłącza kanalizacji sanitarnej (formularz Z-01). Klient zobowiązany jest wykonać badanie bakteriologiczne wody z przyłącza wpinanego do sieci miejskiej oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych przyłączy (pomiar geodezyjny musi być wykonany przez uprawnionego geodetę przed zasypaniem przyłączy).
 6. Dokonanie odbioru i przygotowanie protokołu odbioru robót zanikowych przez Dział Zarządzania Siecią. Wykonanie wpięcia do sieci wodociągowej oraz monitoringu przyłącza kanalizacji sanitarnej przez Dział Eksploatacji Sieci.
 7. Przed rozpoczęciem poboru wody do nieruchomości będącej w budowie Klient zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę nieruchomości będącej w budowie (formularz P-01).
 8. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i rozliczanie Odbiorcy.
 9. Przed rozpoczęciem odprowadzania ścieków sanitarnych z nieruchomości Klient zobowiązany jest zgłosić przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacji sanitarnej do odbioru technicznego (formularz W-09). Do wniosku należy załączyć m.in. inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy w formie analogowej, cyfrowej i szkic – wersję cyfrową można przesłać na adres a.peplonska@mpwik.lubin.pl, i.urban@mpwik.lubin.pl albo dostarczyć osobiście na płycie.
 10. Wykonanie odbioru i przygotowanie protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej przez Dział Zarządzania Siecią.
 11. Przed rozpoczęciem odprowadzania ścieków sanitarnych z obiektu Klient zobowiązany jest złożyć w siedzibie firmy (pokój 212) wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (formularz P-01).
 12. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków i rozliczanie Odbiorcy usług.