Oczyszczalnia Ścieków w Lubinie

Oczyszczalnia Ścieków powstała w 1976 roku. I etap rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków rozpoczęto w 1993 roku. W 1996 r. ze względu na brak środków finansowych inwestycję wstrzymano. Modernizację wznowiono w 1998 roku. Budowę i rozruch zrealizowanych obiektów zakończono 30.09.2001 r. Łączne nakłady na budowę Oczyszczalni wyniosły 36 mln zł.

Ciąg technologiczny przed modernizacją

W stopniu mechanicznym usuwano stałe ciała pływające na kratach mechanicznych KUMP oraz zawiesinę ziarnistą w piaskowniku. Ścieki płynęły do osadnika wstępnego radialnego, następnie były oczyszczane w stopniu biologicznym na złożach biologicznych. Kolejnym etapem procesu było oddzielenie ścieków w osadniku wtórnym. Osad poddawano fermentacji metanowej w otwartych komorach fermentacyjnych i dostarczano na poletka osadowe, skąd wywożono osad na składowisko odpadów.

 

 

Opis technologii

Informacje dla mieszkańców

Oczyszczalnia Ścieków w Lubinie działa niezmiennie od blisko 40 lat zawsze w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Również dzisiaj Oczyszczalnia Ścieków spełnia ostre wymogi prawne co do jakości ścieków. Niektóre z parametrów ścieków oczyszczanych są niższe od tych jakie ma sama rzeka Zimnica do której wprowadzane są ścieki po oczyszczeniu.

Możecie nam Państwo pomóc utrzymać wysokie standardy jakie utrzymujemy, dzięki właściwej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych w domach mieszkaniach, zakładach pracy, przestrzegając poniższych zasad unikniecie Państwo kłopotów z własnymi urządzeniami a jednocześnie wpłyniecie na poprawę jakości środowiska:

Do toalet nie powinniśmy wrzucać:

  • resztek jedzenia,
  • gruzu,
  • kamieni,
  • piachu,
  • pieluch,
  • części bielizny,
  • ręczników papierowych.
  • patyczków higienicznych.

Karygodne jest wpuszczanie substancji ropopochodnych (zużyty olej silnikowy itp.) grozi to poważnym zakłóceniem pracy Oczyszczalni ścieków.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 76 841 03 02 lub 76 841 03 06 w godz. od 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. e-mail: j.moszczynska@mpwik.lubin.pl

Aktualności