Technologia oczyszczania ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Lubinie jest nowoczesną wysokosprawną oczyszczalnią, w której prowadzi się proces mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków.

W stopniu mechanicznym usuwane są ciała stałe pływające i wleczone na kratach MEVA POL oraz usuwana jest zawiesina ziarnista ( piasek, żużel, koksik) w piaskowniku. Wydzielone na kratach skratki poddaje się procesowi dezynfekcji za pomocą wapna chlorowanego. Piasek po separacji od ścieków w separatorze oczyszcza się ze związków organicznych w płuczce piasku. W stopniu biologicznym prowadzi się procesy mineralizacji związków organicznych, amonifikacji azotu organicznego, nitryfikacji azotu amonowego oraz denitryfikacji azotanów.

W Oczyszczalni realizuje się procesy biologicznej wzmożonej defosfatacji poprzez wprowadzanie mikroorganizmów osadu czynnego w stres beztlenowo – tlenowy. Po bloku technologicznym, w którym ścieki oczyszcza się 5 – fazowym osadem czynnym Bardenpho, mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu czynnego doprowadzana jest do osadników wtórnych, w których następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Zimnicy.

Gospodarka osadowa Oczyszczalni ścieków Lubin bazuje na konwencjonalnej fermentacji psychrofilnej realizowanej w Otwartych Komorach Fermentacyjnych. Ustabilizowane osady po grawitacyjnym i mechanicznym zagęszczeniu poddaje się odwadnianiu na prasie taśmowej Andritz.

Ciąg osadowy Oczyszczalni wyposażony jest w stację do higienizacji osadów ścieków. Dla zwiększenia skuteczności usuwania fosforu Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w węzeł do chemicznego strącania fosforanów z cieczy nadosadowej wapnem.

W oczyszczalni wdrożono system automatycznego monitorowania i sterowania urządzeniami technologicznymi z wykorzystaniem komputera. 
Projektowana nominalna przepustowość Oczyszczalni Ścieków wynosi 20 000 m3/d.

Skuteczność oczyszczania ścieków

Charakterystyczne wartości wskażników i stężeń zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych.

Wskaźnik

Miano

Rok 2016

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Norma

Stopień oczyszczania 
z 2016 roku  [%]

BZT5

gO2/m3

403,22

2,98

15

99,26

ChZT

gO2/m3

874,45

23,71

125

97,29

Nog.

gN/m3

88,90

5,74

15

93,54

Pog.

gP/m3

8,35

0,40

2

95,21

Zawiesina ogólna

gsm/m3

364,43

7,43

35

97,96

 

Wskaźnik
lub zanieczyszczenie

Miano

Rok 2017

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Norma

Stopień oczyszczania 
z 2017 roku [%]

BZT5
gO2/m3
386,03
3,28
15
99,15
ChZT
gO2/m3
887,19
24,27
125
97,26
Nog.
gN/m3
90,24
5,04
15
94,41
Pog.
gP/m3
8,88
0,39
2
95,61
Zawiesina ogólna
gsm/m3
405,88
6,76
35
98,33

 

Wskaźnik
lub zanieczyszczenie

Miano

Rok 2018

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Norma

Stopień oczyszczania 
z 2018 roku [%]

BZT5
gO2/m3
402,49
1,36
15
99,66
ChZT
gO2/m3
898,86
24,94
125
97,22
Nog.
gN/m3
92,75
4,24
15
95,43
Pog.
gP/m3
9,13
0,192
2
97,90
Zawiesina ogólna
gsm/m3
411,73
4,01
35
99,03

 

Schemat Oczyszczalni Ścieków w Lubinie

Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków 

Schemat urządzeń oczyszczalni ścieków