Technologia oczyszczania ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Lubinie jest nowoczesną wysokosprawną oczyszczalnią, w której prowadzi się proces mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków.

W stopniu mechanicznym usuwane są ciała stałe pływające i wleczone na kratach MEVA POL oraz usuwana jest zawiesina ziarnista ( piasek, żużel, koksik) w piaskowniku. Wydzielone na kratach skratki poddaje się procesowi dezynfekcji za pomocą wapna chlorowanego. Piasek po separacji od ścieków w separatorze oczyszcza się ze związków organicznych w płuczce piasku. W stopniu biologicznym prowadzi się procesy mineralizacji związków organicznych, amonifikacji azotu organicznego, nitryfikacji azotu amonowego oraz denitryfikacji azotanów.

W Oczyszczalni realizuje się procesy biologicznej wzmożonej defosfatacji poprzez wprowadzanie mikroorganizmów osadu czynnego w stres beztlenowo – tlenowy. Po bloku technologicznym, w którym ścieki oczyszcza się 5 – fazowym osadem czynnym Bardenpho, mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu czynnego doprowadzana jest do osadników wtórnych, w których następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Zimnicy.

Gospodarka osadowa Oczyszczalni ścieków Lubin bazuje na konwencjonalnej fermentacji psychrofilnej realizowanej w Otwartych Komorach Fermentacyjnych. Ustabilizowane osady po grawitacyjnym i mechanicznym zagęszczeniu poddaje się odwadnianiu na prasie taśmowej Andritz.

Ciąg osadowy Oczyszczalni wyposażony jest w stację do higienizacji osadów ścieków. Dla zwiększenia skuteczności usuwania fosforu Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w węzeł do chemicznego strącania fosforanów z cieczy nadosadowej wapnem.

W oczyszczalni wdrożono system automatycznego monitorowania i sterowania urządzeniami technologicznymi z wykorzystaniem komputera. 
Projektowana nominalna przepustowość Oczyszczalni Ścieków wynosi 20 000 m3/d.

Skuteczność oczyszczania ścieków

Charakterystyczne wartości wskażników i stężeń zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych.

Wskaźnik

Miano

Rok 2019

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Norma

Stopień oczyszczania 
z 2016 roku  [%]

BZT5

gO2/m3

461

2,7

15

99,41

ChZT

gO2/m3

1005

25,0

125

97,51

Nog.

gN/m3

89,4

4,36

15

95,12

Pog.

gP/m3

9,93

0,25

2

97,48

Zawiesina ogólna

gsm/m3

471

2,9

35

99,38

 

Wskaźnik
lub zanieczyszczenie

Miano

Rok 2020

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Norma

Stopień oczyszczania 
z 2017 roku [%]

BZT5
gO2/m3
471
3,4
15
99,28
ChZT
gO2/m3
1000
26,3
125
97,37
Nog.
gN/m3
89,1
4,69
15
94,74
Pog.
gP/m3
10,27
0,57
2
94,45
Zawiesina ogólna
gsm/m3
485
4,3
35
99,11

 

Wskaźnik
lub zanieczyszczenie

Miano

Rok 2021

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Norma

Stopień oczyszczania 
z 2018 roku [%]

BZT5
gO2/m3
457
3,7
15
99,19
ChZT
gO2/m3
961
26,7
125
97,22
Nog.
gN/m3
83,8
3,81
15
95,45
Pog.
gP/m3
9,88
0,21
2
97,87
Zawiesina ogólna
gsm/m3
484
4,3
35
99,11

 

Schemat Oczyszczalni Ścieków w Lubinie

Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków 

Schemat urządzeń oczyszczalni ścieków

Aktualności