Certyfikat Jakości ISO 9001:2009

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, celem strategicznym każdego liczącego się przedsiębiorstwa na rynku polskim i zagraniczny jest uzyskanie Certyfikatu Jakości ISO.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z Klientami, zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań, zaowocowały rozpoczęciem w lipcu 2004 roku prac, mających na celu wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością. W tym samym czasie podpisaliśmy umowę z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Legnicy o świadczenie usług wdrożeniowych i konsultingowych w zakresie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2000. W dalszej kolejności przystąpiliśmy do opracowania dokumentów systemowych, między innymi: procedur, Księgi Jakości, Polityki Jakości. W maju 2005 roku przeprowadziliśmy audity wewnętrzne, a w dniach 15 – 16 czerwca 2005 roku auditorzy z Centrum Certyfikacji „SIMP-CERT” z Wrocławia przeprowadzili audit certyfikacyjny, w trakcie którego sprawdzili, czy opisany w dokumentacji System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Ze wzgledu na nową interpretacje normy ISO 9001 w wyniku pomyślnie przeprowadzonego auditu zewnętrznego w dniu 28 maja 2017 r. komitet akredytacyjny przyznał MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający, że MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie stosuje i spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015.

Zobacz Certyfikat

Otrzymanie certyfikatu to wielkie wyróżnienie i uznanie dla wszystkich pracowników zaangażowanych w program wdrożenia Systemu Jakości, jak również potwierdzenie minimalizacji wad i niezgodności w produkcji wody, bieżącej eksploatacji i obsłudze Klienta. To przede wszystkim potwierdzenie, że w naszej codziennej pracy najważniejszy jest Klient. Dzięki zmianom wprowadzonym przez system w zarządzaniu chcemy utrzymać się w czołówce swojej branży, kreować aktywną postawę, zapobiegając awariom oraz stosować efektywne i przyjazne środowisku technologie.

Projekt wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001-2001, był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Phare 2002 Sektorowego Programu Rozwoju MSP i Innowacji „Fundusz Wsparcia na Doradztwo - Wstęp do jakości”. 

Polityka Jakości i Środowiskowa

Przedmiotem działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W związku z tym, iż realizacja tych procesów ma wpływ na środowisko naturalne deklarujemy, że jednym z głównych celów Spółki jest dbałość o ochronę środowiska w całym obszarze naszej działalności. Mając na uwadze dobro i oczekiwania Naszych Klientów jak również minimalizację negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko zobowiązujemy się do realizacji następujących celów:

 • utrzymanie jakości dostarczanej wody, na poziomie zgodnym z przepisami i normami,
 • racjonalne eksploatowanie zasobami wodnymi,
 • zachowanie zgodnych z wymogami prawa parametrów oczyszczania ścieków,
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska ze szczególnym uwzględnieniem jakości odprowadzanych ścieków,
 • racjonalne gospodarowanie odpadami,
 • zapewnienie ciągłości oraz niezawodności dostaw wody i odprowadzania ścieków,
 • identyfikowanie i spełnianie potrzeb oraz oczekiwań klientów.

W związku z powyższym zobowiązujemy się do:

 • przestrzegania    przepisów   prawnych    i    innych    wymagań dotyczących    działalności Spółki,
 • zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • doskonalenia procesów technologicznych w taki sposób, aby minimalizować ich wpływ na środowisko,
 • promowania świadomości proekologicznej,
 • wdrożenia procesów ciągłego doskonalenia.

Dla   realizacji   niniejszej   polityki   stosujemy i doskonalimy zintegrowany system zarządzania oparty o normy PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN PN-ISO/IEC 27001:2007. Niniejsza polityka jest zakomunikowana wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa oraz udostępniana zainteresowanym stronom zewnętrznym.