Oferta - Inspektor ds. gospodarki odpadami

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Lubinie pilnie zatrudni  
 

 Inspektora ds. gospodarki odpadami

 

RODO - klauzula informacyjna do celów rekrutacji

 

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka odpadami).
 2. Znajomość podstawowych programów komputerowych.
 3. Prawo jazdy kat. B.
 4. Znajomość ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
 5. Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa.
 6. Dobra organizacja pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
 2. Znajomość Uchwał Rady Miejskiej w Lubinie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
 3. Znajomość obsługi Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

 

Ogólne obowiązki:

     1. Przygotowywanie projektów uchwał dot. systemu gospodarki odpadami.

     2. Przygotowywanie  dokumentacji  przetargowej  dot.  m.in.  odbioru i zagospodarowania

         odpadów komunalnych.

     3. Przygotowywanie i nadzorowanie realizacji umów.

     4. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów, sprawozdań, raportów od przedsiębiorstw
         odbierających  i  zagospodarowujących   odpady  komunalne,  nadzorowanie  realizacji
         zadań powierzonych ww. przedsiębiorstwom.

     5. Sporządzanie  sprawozdań  z  realizacji  zadań  z  zakresu gospodarowania  odpadami
         komunalnymi zgodnie z ustawą.

     6. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki  odpadami komunalnymi

     7. Obsługa systemu składania deklaracji i systemu reklamacji.

     8. Prowadzenie   postępowań   administracyjnych  z godnie z ustawą z dnia 13 września
         1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 29 sierpnia
         1997 r.– Ordynacja podatkowa.

     9. Realizacja zadań związanych. z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
         Komunalnych (PSZOK)

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Spółki w Lubinie,
ul. Rzeźnicza 1 w terminie do dnia 31.10.2021 r.

 

Kontakt telefoniczny: 76 746 80 92

 

 

W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć jedno z nw. oświadczeń
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj.:

 

 • W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOTYCZĄCEJ TYLKO AKTUALNEGO PROCESU REKRUTACJI NA KONKRETNE STANOWISKO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy
ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym
w celu aktualnie prowadzonej rekrutacji na stanowisko ………………………………………………… zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.

 

 • W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOTYCZĄCEJ PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACJI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy
ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celach przyszłych procesów rekrutacji
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.