Oferta - Inspektor ds. monitoringu systemu gospodarki odpadami – obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Lubinie pilnie zatrudni  

 Inspektora ds. monitoringu systemu gospodarki odpadami – obsługa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

RODO - klauzula informacyjna do celów rekrutacji

 

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie niezbędne - średnie, pożądane - wyższe.
 2. Znajomość podstawowych programów komputerowych.
 3. Prawo jazdy kat. B.
 4. Znajomość ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
 5. Znajomość ustawy o odpadach.
 6. Dobra organizacja pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Prawo jazdy kat. A.
 2. Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych (widłowych).
 3. Znajomość systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
 4. Znajomość Uchwał Rady Miejskiej w Lubinie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
 5. Znajomość obsługi Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

 

Ogólne obowiązki:

1. Realizacja  zadań   związanych   z   prowadzeniem  przez  MPWiK  Sp. z  o. o.  w  Lubinie
    gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSzOK).

2. Prowadzenie  stałego  monitoringu zadań wykonywanych przez firmę odbierającą  odpady
    komunalne .

3. Obsługa systemu reklamacji.

4. Obsługa programu do śledzenia tras pojazdów odbierających odpady komunalne.

5. Prowadzenie    kontroli    i    weryfikacji    prawidłowości    segregacji    odpadów    zgodnie
    z deklaracjami składanymi przez właścicieli nieruchomości.

6. Udział   w   kontrolach   prowadzonych  w  ramach  funkcjonowania  systemu  zarządzania
    gospodarki odpadami.

7. Współpraca   z     przedsiębiorstwem   odbierającym     odpady     w     zakresie     odbioru

    i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Spółki w Lubinie,
ul. Rzeźnicza 1 w terminie do dnia 31.10.2021 r.

 

Kontakt telefoniczny: 76 746 80 92

 

 

W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć jedno z nw. oświadczeń
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj.:

 

 • W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOTYCZĄCEJ TYLKO AKTUALNEGO PROCESU REKRUTACJI NA KONKRETNE STANOWISKO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy
ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym
w celu aktualnie prowadzonej rekrutacji na stanowisko ………………………………………………… zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”.

 

 • W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY DOTYCZĄCEJ PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACJI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy
ul. Rzeźniczej 1, zawartych w CV, liście motywacyjnym w celach przyszłych procesów rekrutacji
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46